Allmänna villkor | Milwaukee Tools Sverige

Allmänna villkor

ONE-KEY™ applikation och webbplats för lagerstyrningsplattform
Allmänna användningsvillkor

Innehållsförteckning

  1. Föremål
  2. Avgiftsfritt
  3. ONE-KEY™ applikationens funktioner
  4. Användningsrätt
  5. Dina skyldigheter
  6. Dataskydd
  7. Krav på grund av defekter / garantier
  8. Ansvarsbegränsning
  9. Skadeersättningsskyldighet
  10. Övrigt

 

1.   Föremål

1.1  Avtalets föremål

Dessa allmänna användningsvillkor för “ONE-KEY™ applikationen (“Avtalet”) reglerar förhållander mellan Milwaukee Electric Tool Corporation (“vi” “oss” “vår”) och användare av “ONE-KEY™” applikationen (“du”/”din”) avseende tillhandahållande och använding av vår “ONE-KEY™” mobilapplikation (“ONE-KEY™ applikationen”), och/eller vår webbplats för lagerstyrningsplattform (“Lagerstyrningsplattformen”) inklusive alla framtida uppdateringar av ONE-KEY™ applikationen och Lagerstyrningsplattformen.

1.2   Ingående av avtal

Du ingår detta avtal med oss genom att acceptera dessa allmänna användningsvillkor när du registrerar dig för ett ONE-KEY™ konto.

1.3  Avtalets tillgänglighet

Du kan få tillgång till och ladda ner detta avtal online på: http://uk.milwaukeetool.eu/one-key/terms-and-conditions/.

2.   Avgiftsfritt

2.1 Inga avgifter

Vi tillhandahåller ONE-KEY™ applikationen och Lagerstyrningsplattformen i nuvarande versioner avgiftsfritt.

2.2  Telekommunikationskostnader

Vissa av funktionerna i ONE-KEY™ applikationen kräver att enheten (t.ex. mobiltelefonen), på vilken ONE-KEY™ applikationen är installerad, kopplas upp mot internet (“Enheten”). Detta kan komma att innebära kostnader för den data som används i enlighet med ditt avtal med din nätverksoperatör. Du ansvarar för alla sådana kostnader.

3.   ONE-KEY™ applikationens funktioner

3.1  Funktioner

ONE-KEY™ applikationen erbjuder funktioner för kontroll av verktyg (se punkt 3.2), lagerstyrning (se punkt 3.3) och verktygsrapportering (se punkt 3.4) i anslutning till vissa MILWAUKEE™ verktyg och utrustning som kan användas med ONE-KEY™ (“ONE-KEY™ verktyg”).

3.2  Kontroll av verktyg

ONE-KEY™ applikationen möjliggör kontroll av vissa inställningar för ONE-KEY™ verktyg, t.ex. hastighet eller vridmoment för en borrmaskin. Dessa kommandon sänds av Enheten till ONE-KEY™ vektyget sladdlöst via en Bluetooth-anslutning. Vänligen se manualen för varje verktyg angående i vilken utsträckning det kan användas med ONE-KEY™ applikationen. Kontrollfunktionen i ONE-KEY™ applikationen kan användas självständigt d.v.s. utan användning av lagerstyrningsfunktionen eller verktygsrapporteringen.

3.3  Lagerstyrningssystem

ONE-KEY™ applikationen och Lagerstyrningsplattformen innehåller funktioner för lagerstyrning: (i) för att skapa ett register över ONE-KEY™ verktyg såväl som tredjepartsverktyg och (ii) samla in information om hur dessa används och framställa rapporter. Dessa funktioner erbjuds i ONE-KEY™ applikationen men vissa funktioner kan endast användas tillsammans med Lagerstyrningsplattformen.  Om du använder dig av lagerstyrningsfunktionen så kommer ONE-KEY™ applikationen automatiskt att samla in viss information från ONE-KEY™ verktyg (t.ex. serienummer och användningshistorik) via Bluetooth, lagra den och sedan via enhetens internetuppkoppling (om tillgänglig) skicka den tilll lagerstyrningsplattformen (“ONE-KEY™ server”).

Vi förbehåller oss rätten att när som helst stänga av uppkopplingen mot ONE-KEY™ applikationen och har ingen skyldighet att tillhandahålla någon specifik tillgänglighet till ONE-KEY™ servern.

3.4   Verktygsrapportering

ONE-KEY™ applikationen kan samla in information om ONE-KEY™ verktyg och dess användning (“Verktygsuppgifter”), generera rapporter (som också kan vara relaterade till lagerstyrningsplattformen) och rekommendationer om underhåll.

3.5  Onlineregistrering

För att använda ONE-KEY™ applikationen måste du skapa ett konto online (”ONE-KEY™ konto”). Sådan registrering kräver att du är uppkopplad mot internet och kan göras via ONE-KEY™ applikationen. För att kunna använda ONE-KEY™ applikationen tillsammans med ett visst ONE-KEY™ verktyg (ID) måste det verktyget vara länkat till ditt ONE-KEY™ konto. När du skapar ett konto kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med vår sekretesspolicy, som du kan hitta här: http://uk.milwaukeetool.eu/one-key/privacy-policy/. En kopia av vår sekretesspolicy finns alltid tillgänglig för dig via inställningarna i applikationen.

3.6  Systemkrav

För att kunna använda ONE-KEY™ applikationen måste Enheten uppfylla vissa krav både avseende hård- och mjukvara (t.ex. operativssystem m.m.).

3.7  Uppdateringar

Vi kan, då och då, komma att uppdatera ONE-KEY™ applikationen vilket kan inkludera korrigring av fel i programvaran. Det kan också komma att krävas att uppdateringar installeras för att säkerställa att
ONE-KEY™ applikationen fungerar tillsammans med framtida versioner av lagerstyrningsplattformen och framtida ONE-KEY™ verktyg. Vi rekommenderar dig därför starkt att installera uppdateringar. Detta avtal innefattar ingen skyldighet för oss att tillhandahålla uppdateringar innehållande några särskilda funktioner. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

3.8  Tillgång till tredje parters webbplatser, innehåll och tjänster

I den utsträckning ONE-KEY™ applikationen ger dig tillgång till tredje parters webbplatser, innehåll och tjänster (“Tredjepartstjänster”) gäller respektive tredje parters egna sekretesspolicyer och användningsvillkor för sådana Tredjepartstjänster.

4.   Användningsrätt

4.1  Rätt till använding

Vi ger dig härmed en icke exklusiv (enkel), avgiftsfri, ej överförbar eller vidarelicensierbar, världsomspännande och oupphörlig rätt att använda ONE-KEY™ applikationen på Enheten och använda den för dina egna affärsmässiga syften.

4.2  Ändring och dekompliering

Du får inte översätta, anpassa, omorganisera eller på annat sätt ändra ONE-KEY™ applikationen. Du har emellertid rätt att dekompilera eller på annat sätt återskapa ONE-KEY™ applikationen men bara i den utsträckning det är tillåtet enligt paragraf 69e i den tyska upphovsrättslagen (Urhebergesetz) och endast om vi inte inom rimlig tid, efter skriftlig begäran från dig gett dig uppgifter och/eller information som begärts för att säkerställa att ONE-KEY™ applikationen fungerar med annan mjukvara.

4.3  Inga åtgärder till förmån för tredje parter

Du får inte hyra ut, leasa, sälja, vidarelicensiera, tilldela, distribuera, publicera, överlåta eller på annat sätt göra ONE-KEY™ applikationen eller någon del av den tillgänglig till någon tredje part, inklusive att göra ONE-KEY™ applikationen tillgänglig på ett nätverk där den kan kommas åt av mer än en enhet i taget.

4.4  Inga rättigheter till källkoden

Du har ingen rätt till ONE-KEY™ applikationens källkod.

4.5  Förbehåll för rättigheter

Om ingenting annat uttryckligen anges i detta avtal kvarstår alla rättigheter till ONE-KEY™ applikationen, i synnerhet upphovsrätt och rätt avseende uppfinningar och andra immateriella rättigheter, uteslutande hos oss.

4.6  Förslag

I den mån du kommer med idéer och förslag vad gäller ONE-KEY™ applikationen har vi rätt att, utan ersättning till dig, använda oss av dem för att utveckla, förbättra och sälja våra produkter och tjänster.

5.   Dina skyldigheter

Användning av verktygsdata.

Du får endast använda information som lämnats av ONE-KEY™ applikationen angående ONE-KEY™ verktyg eller dess användning (t.ex. rapporter för krimpverktyg) (”Verktygsuppgifter”) som allmän information. I situationer där oriktiga Verktygsuppgifter skulle kunna orsaka finansiella skador eller skada på en persons liv, kropp eller hälsa måste du kontrollera uppgifternas riktighet.

5.2  Bruksanvisning

Innan du använder ONE-KEY™ applikationen måste du läsa vår bruksanvisning, särskilt avsnittet angående säkerhet. Du måste använda ONE-KEY™ applikationen i överensstämmelse med denna information.

5.3  Laglig användning

Du måste använda ONE-KEY™ applikationen i överensstämmelse med alla tillämpliga lagar och förordningar. Du får inte genom din användning av ONE-KEY™ applikationen göra intrång på någon tredje parts rättigheter (t.ex. industriell äganderätt, upphovsrätt, personlighetsskydd eller egendom).

5.4  Dataskydd

Verktygsuppgifterna kan komma att innehålla personuppgifter om dig eller någon annan som använder ditt ONE-KEY™ verktyg. For example, if You have instructed an employee to use Your ONE-KEY™ Tool, You could potentially identify personal information about that employee, their location, their performance or working patterns through their use of the ONE-KEY™ Tool. Det är ditt ansvar att följa all tillämplig dataskyddslagstiftning i detta avseende och att i förväg informera alla dina anställda, eller tredje parter, som använder ONE-KEY™ verktyget om att deras personuppgifter kan komma att samlas in som en del av Verktygsuppgifterna. Om de har ytterligare frågor om hur deras personuppgifter behandlas av oss, hänvisa dem till vår sekretesspolicy som du kan hitta här: http://uk.milwaukeetool.eu/one-key/privacy-policy/. En kopia av vår sekretesspolicy finns alltid tillgänglig för dig via inställningarna i applikationen. Vi ska inte på något sätt hållas ansvariga för krav som tredje part, vilken använt ditt ONE-KEY™ verktyg, framför mot dig (eller oss) och som är relaterad till någon överträdelse av tillämplig dataskyddslagstiftning.

5.5  Kontouppgifter

Du måste skydda ditt ONE-KEY™ konto och inte lämna ut ditt lösenord till andra eller låta andra använda eller få tillgång till ditt ONE-KEY™ konto.

5.6  Användande av ONE-KEY™ verktyg

Du får endast använda ONE-KEY™ applikationen tillsammans med våra ONE-KEY™ verktyg och Lagerstyrningsplattformen. Din rätt att hantera tredje parters verktyg via Lagerstyrningsplattformen påverkas inte. Du får inte använda ONE-KEY™ applikationen tillsammans med tredje parters ONE-KEY™ verktyg såvida inte den behörige ägaren av det ONE-KEY™ verktyget har givit sitt tillstånd.

5.7 Försäljning, leasing, överlåtelse

Du får inte sälja, leasa eller på annat sätt göra ONE-KEY™ applikationen tillgänglig för tredje parter.

6.   Dataskydd

6.1  Sekretesspolicy

När du använder ONE-KEY™ applikationen samlar vi in, behandlar och använder dina personuppgifter: http://uk.milwaukeetool.eu/one-key/privacy-policy/. En kopia av vår sekretesspolicy finns alltid tillgänglig för dig via inställningarna i applikationen.

6.2  Marknadsföringskommunikation

Vi kommer endast att använda dina personuppgift i enlighet med vår sekretesspolicy. Detta innefattar att vi (eller utvalda tredje parter) endast kommer att skicka marknadsföringskommunikation om du har givit oss ditt samtycke. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke för marknadsföringskommunikation genom att kontakta oss via e-post: [email protected] eller genom att ändra dina preferenser i sektionen för inställningar i ONE-KEY™ applikationen eller på webbplatsen.   

6.3  Ansvar

Om du samlar in, behandlar eller använder andras personuppgifter genom ONE-KEY™ applikationen (t.ex. genom att dina anställda använder ONE-KEY™ verktyget), så ansvarar du för att tillämpliga dataskyddslagar och förordningar angående skydd av personuppgifter följs (som beskrivs i detalj i punkt 5.4).

7.   Krav på grund av defekter / garantier

7.1  Undantag från ansvarsskyldighet

Varenda och alla krav (inklusive rättelser) till följd av defekter i material och oklarheter avseende äganderätten till ONE-KEY™ applikationen (”Defekter”) undantas, särskilt lämnas inga garantier avseende noggrannhet, fel, avsaknad av tredje parters upphovsrätt eller andra rättigheter, fullständighet och/eller användbarhet, utom i fall då Defekter medvetet dolts (se paragraf 523 och 524 i den tyska civillagen - ”BGB”).

7.2  Ersättning för skada

Du har ingen rätt till ersättning beroende på Defekter i ONE-KEY™ applikationen utom i fall då vi medvetet och bedrägligt dolt Defekter (se paragraf 523 och 524 i den tyska civillagen - BGB”).

8.   Ansvarsbegränsning

8.1  Tillämplighet

Vårt ansvar för Defekter i ONE-KEY™ applikationen är begränsat i enlighet med punkt 7 i detta avtal. Vårt ansvar är också i övrigt begränsat enligt denna punkt 8.

8.2  Begränsning i vissa fall.

Vi är ansvariga för skador om de:

a) har orsakats av oss uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, eller

b) har orsakats av oss på grund av ringa oaktsamhet och en väsentlig överträdelse av våra skyldigheter, till den grad att det hotar fullföljandet av detta avtal eller har orsakats på grund av underlåtenhet att följa åligganden som är avgörande för att avtalet ska kunna fullföljas och vilka du särskilt förlitat dig på (“Grundläggande skyldigheter”).

Allt ytterligare ansvar är undantaget, oavsett rättslig grund, utom om vi är ansvariga för skador på en persons liv, kropp eller hälsa, till följd av ett uttryckligt antagande om en kvalitetsgaranti, bedrägligt undanhållande av Defekter eller till följd av krav enligt den tyska produktansvarslagen.

8.3  Begränsningar av ersättningsbelopp

I fall som beskrivits i punkt 8.2.b (ringa försumlig kränkning av Grundläggande skyldigheter) är vårt ansvar begränsat till ett belopp motsvarande en typisk förutsebar skada inom ramen för liknande avtal.

8.4  Ytterligare begränsningar

Till följd av att ONE-KEY™ applikationen är gratis, är vårt ansvar ytterligare begränsat endast till skada som uppstått genom uppsåt eller genom grov oaktsamhet. Ansvar för skador som orsakats endast genom ringa oaktsamhet är undantaget i enlighet med paragraf 521 i BGB.

8.5  Anställda och företrädare

Begränsningarna av ansvar enligt detta avtal gäller även ersättningskrav mot våra anställda och företrädare.

9.   Skadeersättningsskyldighet

9.1  Skadeersättningsskyldighet.

Om tredje parter (inklusive myndigheter) framställer krav mot oss eller hävdar att det skett överträdelser av deras rättigheter baserat på att du har brutit mot detta avtal, särskilt punkt 5 i detta avtal, gäller följande: Du måste omedelbart hålla oss skadeslösa från förluster till följd av ersättningskrav, kostnader, viten, eller skador som vi drabbats av och i rimlig utsträckning ge oss stöd för vårt rättsliga försvar samt kompensera oss för alla eventuella processuella kostnader (inklusive advokatkostnader).

9.2  Förutsättningar för skadeersättningsskyldigheten

För att du ska vara ersättningsskyldig i enlighet med punkt 9.1 i detta avtal krävs att vi skriftligen informerar dig om alla eventuella yrkanden som framställts, inte gör några erkännanden eller motsvarande förklaringar och tillåter dig (på egen bekostnad) att vidta rättsliga och andra åtgärder och/eller förhandlingar angående yrkandena, om och i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande rätt. Om vi inte uppfyller dessa villkor ska din skadeersättningsskyldighet sättas ned i motsvarande utsträckning. Våra lagstadgade anspråk (t.ex. för skada) påverkas inte.

9.3  Konsument

Denna punkt 9 gäller inte om du är en fysisk person som ingår detta avtal av anledningar som övervägande varken kan hänföras till din affärsverksamhet eller din oberoende professionella yrkesverksamhet (se paragraf 13 BGB (”konsument”).

10.   Övrigt

10.1  Tillämplig lag

Detta avtal faller uteslutande under och ska tolkas enligt lagstiftning i staten Wisconsin, USA, med undantag för FN:s konvention om internationella köp av varor (CISG). Om du är en konsument gäller det föregående villkoret avseende lagval endast i den mån det inte inskränker din rätt till konsumentskydd enligt tvingande konsumentlagstiftning i det land där du bor och var skriven i vid tiden för installeringen av ONE-KEY™ applikationen.

10.2  Tolkning

Villkor i detta avtal ska analyseras med ledning av begreppet tysk lagstiftning.

10.3  Jurisdiktion

I det fall du är en företagskund ska exklusiv jurisdiktion ges till domstolssystemet på den ort där vi är etablerade. Vi förbehåller oss dock rätten att stämma dig inom den jurisdiktion där du har ditt säte.

10.4  Uppdelning

Om enskilda villkor i detta avtal är, eller förblir, icke gällande påverkar det inte de återstående villkorens giltighet.

Version: 1 maj 2018