Milwaukee garantivillkor | Milwaukee Tools Sverige

Milwaukee garantivillkor

Förutom eventuella rättigheter som medföljer vid köp, omfattas köpta produkter av nedan angivna garantivillkor från Milwaukee Tool.

1. Garantitiden är gällande från det datumet då produkten inhandlats - vilket måste bekräftas genom kvitto eller faktura. Garantitiden vid yrkesmässigt bruk är 12 månader för verktyg, batterier och laddare, 24 månader för privatpersoner. Milwaukee Tools garanti gäller endast på helt nyköpta verktyg.

2. Milwaukee Tools verktygsgaranti kan förlängas från 1 år till 3 år (1 + 2) genom registrering på webbplatsen www.milwaukeetool.se. Med undantag för MX FUEL™-verktyg för vilka garantin kan förlängas från 1 år till 2 år (1 + 1). Alla MILWAUKEE® REDLITHIUM™-batterier inklusive MX FUEL™-batterier har standardgaranti på 1 år som kan förlängas till högst 2 år (1 + 1). Garantiförlängningen gäller inte för uthyrningsbranschen där garantitiden är 1 år för verktyg, batterier och laddare. Alla garantiförlängningar skall registreras online inom 30 dagar från inköpsdatumet. Slutanvändaren kan i sitt hemland, registrera sig för den förlängda garantin om produkten finns angiven i online-registreringsformuläret. Kunden bör även vara införstådd med att den data som uppges online lagras. Som bekräftelse för att garantiperioden är förlängd, gäller den per e-post sända registreringsbekräftelsen och kvitto eller faktura (kopia) med inköpsdatum. Kundens juridiska rättigheter påverkas inte av dessa villkor.

3. Garantin omfattar alla skador eller fel som bevisligen åsamkats av material- eller fabrikationsfel som uppstått under garantiperioden. Garantin är begränsad till reparation och/eller utbyte av produkten och inkluderar inte andra skyldigheter. Skador eller fel till följd av felaktig skötsel eller om produkten använts till annat än vad den är avsedd för, obehöriga eller felaktiga ingrepp eller om bruks- eller monteringsanvisning inte följts - täcks inte av garantin.

Garantin gäller inte om/vid:

 • Skador som ett resultat av bristfälligt underhåll
 • Produkten har modifierats
 • Produktetiketten (trade mark, serienummer) har förvanskats, ändrats eller tagits bort
 • Skador som orsakats av oförsiktighet eller försumlighet att följa instruktioner i bruks- eller monteringsanvisningen
 • Produkten saknar CE-märkning på produktetiketten
 • Service eller reparationer har utförts av icke auktoriserad serviceverkstad
 • Produkten kopplats till fel strömkälla (Ah, Volt, Frekvens)
 • Skador orsakade av yttre påverkan som vatten, sågspån, metallkorn, kemikalier, etc.
 • Normalt slitage av produkten
 • Skador orsakade av olämplig användning, t.ex. överbelastning som gör att motorn slutar att fungera
 • Användning tillsammans med icke lämpliga/godkända tillbehör eller delar
 • Tillbehör som levererats tillsammans med verktyget eller köps separat
 • Förslitning orsakad av normalt slitage av komponenter (delar & tillbehör). Exempelvis; kolborstar, kullager, borr, chuckar, SDS-fästen, kablar, stödhandtag, transportväskor, slipskivor, dammuppsamlare, låsstift, friktionsringar, bälteskrokar, låspin, slangar, kopplingar, hjul, FIXTEC™- adaptrar m.m.

4. Vid garanti- eller servicetillfället ber vi dig sända in produkten till en av våra auktoriserade serviceverkstäder som finns angivna på www.milwaukeetool.se. Kunden kan själv leverera maskinen direkt till serviceverkstaden eller leverera den till återförsäljaren som tar hand om vidaresändning till serviceverkstad. Vid transport ska maskinen vara väl emballerad och inte förpackad tillsammans med farligt innehåll. Alla garantiärenden ska vara försedda med fullständiga kontaktuppgifter, kvitto eller faktura (kopia), detaljerad felbeskrivning (serviceblankett) och eventuell bekräftelse för förlängd garantiperiod.

5. Garantireparationer genomförs utan kostnad. Det ger varken en förlängd eller en ny start av garantiperioden. Utbytta delar övergår till att bli Milwaukee Tools egendom. Kunden/återförsäljaren betalar frakten till serviceverkstaden, men om det är ett godkänt garantiärende betalar Milwaukee Tool returfrakten. Om det inte är ett godkänt garantiärende betalar kunden samtliga kostnader själv.

6. Denna garanti är giltig i EU, Schweitz, Island, Norge, Liechtenstein, Turkiet, UK och Ryssland