Milwaukee® garantivillkor | Milwaukee Tools Sverige

Milwaukee® garantivillkor

Utöver de lagstadgade rättigheter som följer vid köp av en ny produkt omfattas alla elverktyg, trädgårdselverktyg och batterier av märket MILWAUKEE® av en frivillig garanti från tillverkaren enligt nedan. MILWAUKEES garanti(er) gäller endast för köpare som köper produkterna i egenskap av slutanvändare ("köpare"). Återförsäljare och uthyrningsföretag exkluderas uttryckligen från tillämpningsområdet för samtliga MILWAUKEE®-garantier.

Åberopande av denna garanti vid händelse av fel begränsar inte de rättigheter som köparen har enligt gällande rätt.

Garantitiden för en standardgaranti är 1 år. Garantitiden börjar löpa den dag produkten köptes. Detta inköpsdatum ska framgå av kvitto eller annat köpebevis för att garantin ska vara giltig och tillämplig. Denna garanti gäller enbart för nya produkter.

Slutanvändare i vissa länder har möjlighet att förlänga garantitiden för utvalda elverktyg, trädgårdselverktyg och batterier genom att registrera sig på webbplatsen www.milwaukeetool.se. Huruvida en produkt kan omfattas av en förlängd garantitid anges på förpackningen, på webbplatsen https://se.milwaukeetool.eu/header/service/service-og-garantivilkar/ och/eller i den relevanta produktdokumentationen:

Garantitiden för dessa utvalda MILWAUKEE®-verktyg kan förlängas från 1 år till som längst 3 år (1+2). Detta gäller inte MX FUEL™-verktyg där garantitiden endast kan förlängas till som längst 2 år (1+1).

Garantitiden för utvalda MILWAUKEE® REDLITHIUM™-batterier inklusive MX FUEL™-batterier kan som mest förlängas till 2 år (1+1).

En förutsättning för sådan garantiförlängning är att registrering av nyinköpta produkter görs online inom 30 dagar från inköpsdatumet. Från och med 1 april 2023 kommer förlängd garanti för MILWAUKEE® elverktyg och REDLITHIUM®-batterier endast att beviljas om de köps av en auktoriserad MILWAUKEE®-distributör, enligt vad som anges på webbplatsen

Utvalda produkter kan, där detta är tillgängligt, registreras för förlängd garanti om de finns listade i det webbaserade registreringsformuläret. Alla personuppgifter om slutanvändare kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy (integritetspolicyn går att läsa här https://se.milwaukeetool.eu/footer/privacy-policy/). Kvitto på att förlängd garantitid har registrerats är den registreringsbekräftelse som skickas via e-post, tillsammans med originalkvittot som visar inköpsdatum.

Samtliga MILWAUKEE®-garantier är begränsade till reparation och/eller utbyte av den defekta produkten och förutsätter att tillverknings- eller materialfelet förelåg vid inköpsdatumet. Kunden har inte rätt till ersättning för några andra kostnader eller förluster. Därtill gäller garantin heller inte för:

försäljnings- eller uthyrningsändmål,

skada på produkten orsakad av bristande underhåll,

produkter som har ändrats eller modifierats,

produkter på vilka den ursprungliga identifikationsmärkningen (varumärke, serienummer) har förstörts, förändrats eller avlägsnats,

skador som orsakats av att bruksanvisningen inte har följts,

produkter som inte är CE/UKCA-produkter,

produkter som en icke-kvalificerad reparatör har försökt att reparera eller på vilka reparationsförsök utförts utan vårt förhandsgodkännande,

produkter som kopplats in i felaktigt strömförsörjningsuttag (ampere, spänning, frekvens),

skador som orsakats av yttre påverkan (vatten, kemikalier, fysisk påverkan, stötar) eller av främmande ämnen,

normalt slitage på reservdelar,

olämplig användning eller överbelastning av verktyget,

användning av icke-godkända tillbehör eller delar,

tillbehör till elverktyget som medföljer verktyget eller som har köpts separat. Undantaget omfattar, men är inte begränsat till, skruvsatser, borrsatser, slipskivor, sandpapper och klingor, tillbehör för sidostyrning,

komponenter (delar och tillbehör) som utsatts för normalt slitage, inklusive men inte begränsat till service- och underhållssatser, kolborstar, kullager, chuckar, SDS-fästen, strömkablar, extrahandtag, bärväskor, slipplattor, dammpåsar, dammutsugningsrör, filtbrickor, stift och fjädrar för mutterdragare, osv.

Vid garantiservice måste produkten skickas eller lämnas in till ett av de auktoriserade MILWAUKEE® servicecenter som anges på webbplatsen https://se.milwaukeetool.eu/header/service/find-a-service-center/. I vissa länder åtar sig vissa auktoriserade MILWAUKEE®-distributörer att skicka produkten till MILWAUKEE®-servicecentret/-servicecentren.

Du kan begära service enligt garantin genom att:

a. kontakta den återförsäljare du köpte produkten av;

b. kontakta en av de auktoriserade MILWAUKEE®-distributörer som anges på webbplatsen https://se.milwaukeetool.eu/header/service/find-a-service-center/ (om sådan finns i ditt område), eller

c. registrera dig online på https://se.milwaukeetool.eu/service/eservice/.

När du skickar en produkt till ett MILWAUKEE® servicecenter ska produkten vara säkert förpackad (se säkerhetsinstruktionerna på webbplatsen utan farligt innehåll, märkt med avsändarens adress och åtföljd av en kort beskrivning av felet. För snabb service rekommenderar vi dig att använda vår e-tjänst som leder dig genom samtliga steg och ger dig all nödvändig information, https://se.milwaukeetool.eu/service/eservice/.

Service enligt garantin tillhandahålls på ett sådant sätt att defekta komponenter av produkterna repareras eller ersätts med icke defekta komponenter enligt vad vi anser vara nödvändigt. Om vi inte kan avhjälpa felet eller om avhjälpandet enligt vår bedömning har misslyckats, kommer en likvärdig ersättningsprodukt att levereras till dig. Den ersatta produkten/produkterna eller komponenten/komponenterna tillfaller oss och blir vår egendom. Alla reparationer samt eventuell ersättning av produkter enligt garantin/garantierna görs utan kostnad för dig. Detta utgör inte en förlängning av garantitiden och innebär inte en nystart av garantitiden. I vissa länder måste avsändare betala leveransavgifter eller porto. Garantitiden, inklusive eventuell förlängd garantitid, enligt dessa garantivillkor för utbytta reservdelar upphör med garantitiden för den produkt som ursprungligen omfattades av standardgarantin.

MILWAUKEE®-garantin beviljas av Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Str.10, 71364 Winnenden, Tyskland, endast till den ursprungliga köparen och får inte överföras eller överlåtas.

MILWAUKEE®-garantin/garantierna är giltiga inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz och Storbritannien. Om du befinner dig utanför dessa områden, vänligen kontakta den återförsäljare du köpte produkten av för att ta reda på om en annan garanti gäller i ditt fall. Tysk lag är tillämplig på dessa garantivillkor och utesluter reglerna i FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor ("CISG").